Privacy Policy

Door gebruik te maken van ons Platform en haar diensten geeft u als Gebruiker, al dan niet bewust, persoonsgegevens vrij. Onder persoonsgegevens worden die gegevens verstaan die Seal Jobs toelaten om u als natuurlijke persoon of onderneming te identificeren. Dit zal het geval zijn van zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en u, de natuurlijke persoon of onderneming in kwestie.

De wetgever heeft zowel de verzameling als de verwerking van persoonsgegevens aan strenge voorwaarden verbonden waarbij vooral de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet) dient vermeld te worden. Aangezien ook wij geen pottenkijkers dulden en willen voorkomen dat uw persoonsgegevens in vreemde handen terechtkomen, is Seal Jobs tot de opstelling van dit Privacy Statement overgegaan.

Seal Jobs gaat ervan uit dat u, als Gebruiker, door gebruik te maken van het Platform en haar diensten kennis hebt genomen van dit Privacy Statement. Bijgevolg aanvaardt u de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op de wijze zoals hier beschreven.

Het is niet uitgesloten dat ons Privacy-beleid in de toekomst aanpassingen of wijzigingen ondergaat. Deze zullen te allen tijde in het Privacy Statement duidelijk worden gemaakt. Het is dan ook uw taak als Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal duidelijk worden gecommuniceerd. De website zal altijd de meest recente versie van de Privacy Statement bevatten.

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verantwoordelijke voor de verwerking en anderzijds de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

1.1. Verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

SEAL JOBS NV (hierna “Seal Jobs” of “Wij” genoemd)

Potaardestraat 6

B-9140 Temse

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0648.868.038

e-mail: hello@seal-jobs.com

1.2. Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt. Deze is verantwoordelijk voor de goede technische werking van het Platform (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om gegevens te verwerken, vallen hier niet onder.

Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijke voor de verwerking bij het selecteren van de feitelijke verwerker uitermate zorgvuldig te werk gaat. Zo is vereist dat de feitelijke verwerker voldoende waarborg biedt met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen omtrent de verwerking en moet voldaan worden aan de verplichtingen opgesomd in artikel 16, eerste paragraaf van de Privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk in geval van verlies, corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen onder de veroorzaakt door de feitelijke verwerker. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meeste geschikte technische toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit op basis van professionele expertise. Er wordt niet verwacht dat de verantwoordelijke voor de verwerking over dergelijke expertise en specialiteit beschikt.

2. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wij bieden een platform aan dat fungeert als een digitaal interim platform voor tijdelijke jobs. Kandidaat-uitzendkrachten en gebruikers-inleners kunnen matchen op basis van een vacature. Na screening van CV en via chat en videochat kan de werkgever de kandidaat een interimcontract aanbieden. Dit contract verloopt via onze payrolling partner Seal Recruitment NV tussen de werknemer en de werkgever.

Sommige van de verzamelde gegevens kunnen gekwalificeerd worden als ‘persoonsgegevens’. Deze persoonsgegevens worden op vraag van de onderneming-inlener door de kandidaat-uitzendkrachten aangereikt. Vooraleer deze persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, moet er sprake zijn van een toestemming of andere rechtsgrond zoals vereist door de Privacywet. De verkregen informatie is enkel en alleen zichtbaar voor de betrokken onderneming-inlener. Indien de kandidaat-uitzendkracht (hierna: ‘Betrokkene’) niet akkoord gaat met deze vorm van gegevensverwerking verwijzen wij graag door naar “artikel 3: wat zijn mijn rechten”.

Wij verzamelen de persoonsgegevens van de Betrokkene (ofwel kandidaat-uitzendkracht ofwel onderneming-inlener) bovendien ook om hen een veilige, optimale en persoonlijke Gebruikservaring aan te bieden. Logischerwijze zal er na intensiever gebruik van de Betrokkene dan ook een grotere verzameling van persoonsgegevens ontstaan. Deze vorm van gegevensverwerking is dus essentieel voor de goede werking van het Platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende interne doeleinden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door voor externe analyse zonder dat een voorafgaande anonimisering is doorgevoerd.

Door uitdrukkelijke aanvaarding van de Gebruiksovereenkomst en door gebruik te maken van het Platform, verklaart de Betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Seal Jobs. De verwerking van deze persoonsgegevens is bovendien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de Betrokkene zijn genomen.

Wij doen ons uiterste best om onze Gebruikers een steeds betere Gebruikservaring aan te bieden. In functie van deze mogelijke innovaties is het belangrijk dat de uitdrukkelijke toestemming die nu wordt gegeven ook betrekking zal hebben op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten, voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van ons Platform valt.

2.1 Registratie account

Om toegang te krijgen tot het Platform zal de Betrokkene een individueel Gebruikersprofiel moeten aanmaken via de Gebruikersregistratie. Seal Jobs verzamelt met andere woorden alle gegevens die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening in een beveiligde database. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, geslacht, leeftijd, demografische gegevens, zoektermen, informatie omtrent sollicitaties, berichten, bedrijfsinformatie net als enkele essentiële contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer. De Betrokkene beslist daarbij zelf over de mate van informatie die hij vrijgeeft via het Platform.

Seal Jobs verzamelt in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke. Nogmaals willen wij erop wijzen dat deze gegevensverwerking essentieel is voor de werking van het Platform en natuurlijk ook voor een aangename Gebruikservaring.

Seal Jobs kan deze persoonsgegevens eveneens gebruiken voor de verspreiding van commerciële berichten met betrekking tot onze eigen diensten of in opdracht van derde partijen. Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat in het laatste geval derde partijen nooit toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens.

2.2 Goede technische werking

Verder verzamelt en verwerkt Seal Jobs persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van het Platform te garanderen. Het Platform maakt gebruik van diverse middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het Platform te detecteren:

Daarnaast verzamelt het Platform ook anonieme gegevens. Dit zijn technische gegevens die uitsluitend worden gebruikt om een beeld te krijgen van de Gebruikersnavigatie op het Platform.

2.3 Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Seal Jobs. We kunnen u dan ook garanderen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Van dit basisprincipe kan in uitzonderlijke omstandigheden toch afgeweken worden:

De vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkene in geval van een overname of verkoop van Seal Jobs is eveneens gegarandeerd. Wij zullen in dit geval alle nodige informatie aan de Betrokkene verschaffen.


Seal Jobs is een Belgische onderneming. Toch kan de gegevensverwerking en/of –overdracht gebeuren naar landen buiten de Europese Unie. Artikel 21 van de Privacywet stelt dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.


Seal Jobs garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden, zoals vermeld in artikel 2.

3. Wat zijn mijn rechten?

3.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

De Betrokkene kan er van uitgaan dat Seal Jobs de persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. De gegevens zullen met andere woorden enkel voor bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Seal Jobs garandeert de Betrokkene dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. De persoonsgegevens zullen nooit langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Uw gegevens zullen worden gearchiveerd, zolang uw account actief is, of zolang uw persoonlijke data noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst te kunnen aanbieden. Daarnaast garandeert Seal Jobs, door middel van het treffen van voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, een veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding tot de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s. De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit sluit echter niet uit dat er geen risico’s meer bestaan. Indien Seal Jobs een inbreuk op de informaticasystemen vaststelt, zal Seal Jobs onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

3.2 Recht op verzet

De Betrokkene kan steeds toepassing maken van het recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit is mogelijk op voorwaarde dat er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. Ook de uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. Indien de persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing, kan de Betrokkene zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De Betrokkene is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen indien deze gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. De Betrokkene oefent zijn recht op verzet uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Seal Jobs. Dit kan per post of per e-mail via hello@seal-jobs.com. Seal Jobs verbindt zich er toe een gevolg te geven aan uw verzoek binnen de vijftien dagen.

3.3 Recht op toegang

De Betrokkene die zijn identiteit kan bewijzen beschikt over het recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht op toegang is ook van toepassing op de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, de categorieën gegevens waarop deze verwerking betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De Betrokkene oefent zijn recht op toegang uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Seal Jobs. Dit kan per post of per e-mail via hello@seal-jobs.com. Seal Jobs verbindt zich er toe een gevolg te geven aan uw verzoek binnen de vijftien dagen.

3.4 Recht op verbetering

Seal Jobs engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Bijgevolg kunnen onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om permanent op de hoogte te blijven van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens is het aan u, als Betrokkene, om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te verrichten binnen de Gebruikersregistratie. Indien dit niet voldoende blijkt, kan u een gedagtekend schriftelijk verzoek aan Seal Jobs richten per post of per e-mail via hello@seal-jobs.com. Seal Jobs verbindt zich er toe binnen vijftien werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verwijdering voornamelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid. De kans bestaat immers dat de verwijderde persoonsgegevens nog gedurende een bepaalde periode bewaard worden.